گـاهـی . . .

"حـآلــت چـطــوره؟ "

چـه دردهــایــی را زنـده مـی کـنـد . . . !!